Forklaring på vurderinger

Grønn farge:

Det anbefales at innspillet tas med videre i planarbeidet uten behov for videre avklaringer.
Innspillet vurderes til å være i tråd med forhåndsbestemte og overordnede føringer.

Gul farge:

Det anbefales at innspillet kan tas med i det videre planarbeidet med ytterligere avklaringer. Innspillet vurderes til å være i hovedsak i tråd med forhåndsbestemte og overordnede føringer.

Rød farge:

Det anbefales at innspillet ikke tas med i det videre planarbeidet. Innspillet vurderes til å ikke være i tråd med én eller flere forhåndsbestemte og overordnede føringer.

Hvit farge:

Det anbefales at innspillet tas til orientering. Innspillet omfatter merknader til andre innspill, generelle betraktninger rundt tema knyttet kommuneplanarbeidet eller forhold som en mest hensiktsmessig å ta videre utenfor kommuneplanarbeidet.